Love og Vedtægter for Tinglev civile hundefører forening

Vedtægter for 
Tinglev civile Hundeførerforening 
§1.
Foreningens navn er Tinglev civile Hundeførerforening.
Dens hjemsted er Aabenraa kommune.
Foreningen er medlem af Danmarks civile Hundeførerforening.
§2
Foreningens formål er dels at virke for hundens evner og færdigheder til konkurrencesport,
dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere
foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt
med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig
og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.
For at nå disse mål skal foreningen:
1. Samle hundeinteresserede personer i en forening, det er en forudsætning for udøvelse af
aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved
samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
3. Formidle trænings-og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og
hundeførerens interesse.
4. Arbejde med både konkurrence-og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af
familiehunden, herunder gennem aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges
omgang med og forståelse for hunden.
5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
6. Afholde lokale kokurrence og/ eller prøver.
7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DCH.
8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.
§3
Enhver der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem.
Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i
en i offentlige mening vanærende handling.
Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den odinære generalforsamling.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile
Hundeførerforening.
Medlemmer der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i
denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste
regnskabsårs begyndelse. bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt
træningsgebyr.
Udmeldelse kan ske skriftlig til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig
betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.
Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.
§4
Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling.
Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.
Kontingentet består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af
generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Ingen kan  deltage i foreningens træning uden at betale grundkontingent, der dækker
grundomkostningerne ved medlemsskabet og giver medlemmet almindelige
medlemsrettigheder.
Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.
Medlemmer, der ikke inden den 20. januar har betalt kontingent, kan slettes af foreningen.
Ingen kan deltage i træning eller konkurrence, forinden skyldig kontingent for det
pågældende regnskabsår er betalt.
Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på  foreningen eller dens
midler.
Grundkontingentet består af tre dele:
Kontingent til landsforeningen (DcH-Danmarks civile Hundeførerforening)
Kontingentet fastsættes på DcH`s ordinære landsmøde.
Kontingent til kredsen(DcH kreds 4)
Kontingentet fastsættes på kredsens ordinære generalforsamling.
Kontingent til TcH ( Tinglev civile Hundeførerforening)
Kontingentet fastsættes på TcH`s ordinære generalforsamling.
§5
Generalforsamlingen afholdes hvert år sidste hele uge i januar, gældende fra januar 2014.
Generalforsamlingen behandler følgende emner:
1.  Valg af dirigent.
2.  Beretning af foreningens formand.
3.  Regnskabs- og budgetfremlæggelse af foreningens kasserer.
4.  Indkomne forslag, herunder orientering om landsmødevedtagne vedtægtsændringer.
5.  Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr
6.  Valg af formand eller kasserer.
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9.  Valg af 2 revisorer.
10. Valg af 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Skriftlig afstemning skal finde sted, ved personvalg, eller når mindst 1/10 af de fremmødte
medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens
formand senest 3 uger før generalforsamlingen.
§6
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte
stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den
generalforsamling, hvor de er vedtaget.
Kredsformanden videresender, efter kontrol,en kopi til DcH`s sekretariat.
§7
Adgang til generalforsamlingen med stemme-og taleret har alle aktive medlemmer af
foreningen, der ikke er i kontingentrestance.
Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.
Hvis en kandidat har givet tilsagn om valg til en tilidspost,kan denne vælges ved evt.
fravær.
§8
Indkaldelse til generalforsamling, som afholdes senest den 31. januar, sker med 3 ugers
varsel, skriftligt til alle medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. Ordlyden af
evt. indkomne forslag bekendtgøres i klubben, enten på opslagstavlen eller kopier i klubben.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når
mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden
indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære
generalforsamling afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.
§9
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden og kasserer vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år, og afgår med henholdsvis formand og
1 bestyrelsesmedlem og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer ved hvert valg,første gang ved
lodtrækning.
Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant.
Genvalg kan finde sted.
Bstyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til
repræsentation i hundesagens interesse.
§10
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let
overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden 8 dage før og fremlægges til
godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelse.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.
§11
Samlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod
fremvisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens
anvisninger.
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af
dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen.
Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH`s online
tilmeldingssystem, men tilmeldingen skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendig
kan fastsætte kvalifikationskrav.
Bestyrelsen har ansvar for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.
§12
Med hensyn til disciplinærsager henvises til enhver gældende bestemmelser for
landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
§13
Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så
længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH,
opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af
landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres dette tilbage til denne. I tilfælde af
opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital med 100% til almennyttige formål i
tidligere Tinglev kommune………..
Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening
kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.
Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres
med til den 1. generalforsamling med taleret.
Referatet af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.
Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori
kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af
indbydelse til generalforsamling nr 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er
kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret Som
deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem,
selvskreven med taleret.
I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende
hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH`s logo(er).
Ind/udmeldelse af andre foreninger end DcH, kan ske ved flertalsafgørelse på en
generalforsamling.
Vedtaget på generalforsamlingen den 14. november 2012.
Formand: Arthur Heütmann